Company Secretary

A: You can expect several key aspects and outcomes. While the specific details may vary based on the coach, your goals, and the nature of your business.

J: Anda boleh menjangkakan beberapa aspek penting dan hasil yang berbeza. Walaupun butiran khusus mungkin berbeza berdasarkan kepada jurulatih, matlamat anda, dan sifat perniagaan anda.


A: Small and medium-sized enterprises or small and medium-sized businesses are businesses whose personnel numbers fall below certain limits.

J: Perusahaan kecil dan sederhana atau perniagaan kecil dan sederhana ialah perniagaan yang bilangan kakitangannya berada di bawah had tertentu.

A: Company secretarial, accounting services, tax services, human resource services, payroll service and advice, business advisory/startup assistance, company profile/webpage designing, registration of MOF, CIDB , SST , MPPJ, consultation on business planning and branding, software for accounting , inventory , payroll , CRM.

J: Kesetiausahaan syarikat, perkhidmatan perakaunan, perkhidmatan cukai, perkhidmatan sumber manusia, perkhidmatan dan nasihat gaji, nasihat perniagaan/bantuan permulaan, reka bentuk profil syarikat/laman web, pendaftaran MOF, CIDB , SST , MPPJ, perundingan mengenai perancangan dan penjenamaan perniagaan, perisian untuk perakaunan, inventori, senarai gaji, CRM.

A: Incorporation is the legal process by which a business entity is organized and brought into existence. The process of incorporation involves writing up a document known as the articles of incorporation and enumerating the firm’s shareholders.

J: Pemerbadanan ialah proses undang-undang di mana entiti perniagaan dianjurkan dan diwujudkan. Proses pemerbadanan melibatkan penulisan dokumen yang dikenali sebagai artikel penubuhan dan menyenaraikan pemegang saham firma.

A: Dr. Lavinsaa a/p Paramasivam

Doctorate Candidate, CA (MIA), MBA Bachelor (Hons) Degree

Managing Director of Bayabumi Sdn.Bhd.

A: Benefit of SDN.BHD :

1) Limited Liability – Personal Wealth Protected

2) Separated entity for continuous existence

3) Lower corporate text rates.

4) Ability to raise fund.

5) Market Perception

6) Separated Entity for Transferability of Ownership

J: Faedah SDN.BHD :

1) Liabiliti Terhad – Kekayaan Peribadi Dilindungi

2) Entiti berasingan untuk kewujudan berterusan.

3) Kadar cukai korporat yang lebih rendah.

4) Keupayaan untuk mengumpul dana.

5) Persepsi pasaran.

6) Entiti berasingan untuk pemindahan hak milik.

A: Every company being registered as Private Limited (Sdn.Bhd.) owned by local Malaysians or foreigners required the appointment of a minimum of one Company Secretary. The roles and duties of Company Secretary in Malaysia are clearly defined in Secretary Association with their licenses are also governed and regulated by the Company Commission of Malaysia. Company Secretary is to assist your Company (Sdn. Bhd.), acting as the official liaison party for your company to communicate, preparation and submission of Statutory Returns with the Companies Commission of Malaysia (SSM) in compliance with Statutory Requirements under Malaysia’s Companies Act,2016

J: Setiap syarikat yang didaftarkan sebagai Private Limited (Sdn.Bhd.) yang dimiliki oleh rakyat Malaysia tempatan atau warga asing memerlukan pelantikan sekurang-kurangnya seorang Setiausaha Syarikat. Peranan dan tugas Setiausaha Syarikat di Malaysia ditakrifkan dengan jelas dalam Persatuan Setiausaha dengan lesen mereka juga ditadbir dan dikawal oleh Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Setiausaha Syarikat adalah untuk membantu Syarikat anda (Sdn. Bhd.), bertindak sebagai pihak perhubungan rasmi bagi syarikat anda untuk berkomunikasi, penyediaan dan penyerahan Nyata Berkanun dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) selaras dengan Keperluan Berkanun di bawah Akta Syarikat Malaysia ,2016

A: Yearly maintenance for Malaysian SDN.BHD is a must to appoint a company secretary ,audit and tax agent, whereas Labuan Internatinal Company only requires the appointment of secretary and the auditor is applicable depends on your business nature and tax agent is not required.

J: Penyelenggaraan tahunan untuk Malaysian SDN.BHD adalah satu kemestian untuk melantik setiausaha syarikat, pengauditan dan ejen cukai, manakala Syarikat Antarabangsa Labuan hanya memerlukan pelantikan setiausaha dan juruaudit adalah terpakai bergantung pada sifat perniagaan anda dan ejen cukai tidak diperlukan.

A: The certificate of incorporation is a document issued by SSM that serves as evidence of a company’s incorporation. This certificate includes the official company name, date of incorporation, and company number.

J: Sijil pemerbadanan ialah dokumen yang dikeluarkan oleh SSM yang berfungsi sebagai bukti pemerbadanan syarikat. Sijil ini termasuk nama rasmi syarikat, tarikh penubuhan dan nombor syarikat.

A: The most reliable document you have to show that your business is legitimately incorporated is the certificate of incorporation. It has all the relevant details about the company’s validity and is sealed with the SSM seal. This document contains the name, address, and incorporation date of the registered firm.

J: Dokumen paling boleh dipercayai yang anda ada untuk menunjukkan bahawa perniagaan anda diperbadankan secara sah ialah sijil pemerbadanan. Ia mempunyai semua butiran yang berkaitan tentang kesahihan syarikat dan dimeterai dengan meterai SSM. Dokumen ini mengandungi nama, alamat, dan tarikh penubuhan firma berdaftar.

A: Only once the company is incorporated is a certificate of incorporation issued. However, in contrast to before, upon completion of incorporation, just a registration notice is issued. In Malaysia, obtaining a certificate of incorporation requires submitting an application to SSM and paying the required costs. A certified registry copy of the certificate of incorporation is thereafter issued following processing. The processing and completion of an application for a certificate of incorporation often takes five to ten days.

J: Hanya selepas syarikat itu diperbadankan, sijil pemerbadanan dikeluarkan. Walau bagaimanapun, berbeza dengan sebelum ini, selepas pemerbadanan selesai, hanya notis pendaftaran dikeluarkan. Di Malaysia, untuk mendapatkan sijil pemerbadanan memerlukan mengemukakan permohonan kepada SSM dan membayar kos yang diperlukan. Salinan pendaftaran yang diperakui bagi sijil pemerbadanan dikeluarkan selepas pemprosesan. Pemprosesan dan penyiapan permohonan untuk sijil pemerbadanan selalunya mengambil masa lima hingga sepuluh hari.

A: Certainly, foreign workers have the opportunity to establish a business in Malaysia. Nevertheless, they are restricted to creating a private limited company, locally known as “Sendirian Berhad” or “Sdn Bhd”. Full ownership (100% foreign ownership) is permitted, requiring a minimum paid-up capital of RM1.

J: Pastinya pekerja asing berpeluang untuk berniaga di Malaysia. Namun begitu, mereka dihadkan untuk mewujudkan syarikat sendirian berhad, yang dikenali sebagai “Sendirian Berhad” atau “Sdn Bhd”. Pemilikan penuh (100% pemilikan asing) dibenarkan, memerlukan modal berbayar minimum RM1.

A: Typically, with professional guidance, incorporating a company involves the following four steps:

1. Applying for name reservation.

2. Drafting incorporation documents.

3. Signing the incorporation documents.

4. Submitting the necessary forms and documents to SSM.

J: Biasanya, dengan bimbingan profesional, menggabungkan syarikat melibatkan empat langkah berikut:

1. Memohon untuk tempahan nama.

2. Merangka dokumen pemerbadanan.

3. Signing the incorporation documents.

4. Menyerahkan borang dan dokumen yang diperlukan kepada SSM.

A: Incorporation is a procedure that establishes a completely distinct entity – the corporation. This entity stands apart from its owners, possessing its own rights, responsibilities, and liabilities. This separation between the owners and the corporation provides enhanced protection to the owners while preserving their opportunities.

On the other hand, registration simply involves obtaining a license to conduct business. It does not involve the creation of a new entity. Instead, it signifies the acknowledgment that the owner will engage in profit-making activities under a specific business name.

J: Pemerbadanan ialah prosedur yang mewujudkan entiti yang berbeza sepenuhnya – perbadanan. Entiti ini berbeza daripada pemiliknya, memiliki hak, tanggungjawab dan liabilitinya sendiri. Pemisahan antara pemilik dan perbadanan ini memberikan perlindungan yang lebih baik kepada pemilik sambil mengekalkan peluang mereka.

Sebaliknya, pendaftaran hanya melibatkan mendapatkan lesen untuk menjalankan perniagaan. Ia tidak melibatkan penciptaan entiti baharu. Sebaliknya, ia menandakan pengakuan bahawa pemilik akan terlibat dalam aktiviti mengaut keuntungan di bawah nama perniagaan tertentu.

A: The typical duration for company incorporation in Malaysia is usually 5-7 days. However, this timeframe may fluctuate based on the availability of signatories and the thoroughness of document submission. Additionally, the processing time can be influenced by the availability and reliability of SSM’s system.

Below is the estimated timeframe for each step:

Company name reservation: within 24 hours

Preparation of incorporation documents: 1-3 days

Signing of documents: 1-2 days

Submission to SSM: 1-2 days

Issuance of Notification of Registration: within the following 24 hours

J: Tempoh biasa untuk penubuhan syarikat di Malaysia biasanya 5-7 hari. Walau bagaimanapun, tempoh masa ini mungkin berubah-ubah berdasarkan ketersediaan penandatangan dan ketelitian penyerahan dokumen. Selain itu, masa pemprosesan boleh dipengaruhi oleh ketersediaan dan kebolehpercayaan sistem SSM.

Di bawah ialah anggaran jangka masa untuk setiap langkah:

Company name reservation: within 24 hours

Penyediaan dokumen penubuhan: 1-3 hari

Menandatangani dokumen: 1-2 hari

Penyerahan ke SSM: 1-2 hari

Issuance of Notification of Registration: within the following 24 hours

A: Indeed, a limited company in Malaysia is required to have at least one shareholder (owner) and one director. Moreover, a shareholder is eligible to also serve as a director. Thus, the presence of just one shareholder is adequate for establishing a corporation, provided all other requirements are met.

J: Sesungguhnya, syarikat berhad di Malaysia dikehendaki mempunyai sekurang-kurangnya seorang pemegang saham (pemilik) dan seorang pengarah. Selain itu, pemegang saham layak juga berkhidmat sebagai pengarah. Oleh itu, kehadiran hanya seorang pemegang saham adalah memadai untuk menubuhkan sebuah syarikat, dengan syarat semua keperluan lain dipenuhi.

A: Individuals interested in establishing a company have the option to incorporate one in Malaysia. This can be accomplished either independently or by engaging an agent to act on their behalf. The individual handling the incorporation should have a good understanding of the guidelines and procedures involved in the process. Therefore, it is recommended to utilize incorporation services to streamline the process and ensure its successful completion without any complications

J: Individu yang berminat untuk menubuhkan syarikat mempunyai pilihan untuk memasukkannya di Malaysia. Ini boleh dicapai sama ada secara bebas atau dengan melibatkan ejen untuk bertindak bagi pihak mereka. Individu yang mengendalikan penubuhan harus mempunyai pemahaman yang baik tentang garis panduan dan prosedur yang terlibat dalam proses tersebut. Oleh itu, adalah disyorkan untuk menggunakan perkhidmatan penggabungan untuk menyelaraskan proses dan memastikan ia berjaya disiapkan tanpa sebarang komplikasi

A: Every private company in Malaysia is permitted to have a maximum of 50 shareholders (members). This restriction is in place to control the transfer of shares exclusively to individuals whom the shareholders have confidence in or who are already members of the company.

J: Setiap syarikat swasta di Malaysia dibenarkan mempunyai maksimum 50 pemegang saham (ahli). Sekatan ini dilaksanakan untuk mengawal pemindahan saham secara eksklusif kepada individu yang pemegang saham mempunyai keyakinan atau yang sudah menjadi ahli syarikat.

A: Paid-up capital denotes the resources that a company possesses at the time of its incorporation, which are not obtained through borrowing. Particularly for startups, especially small ones, having sufficient paid-up capital is crucial for funding operations and covering various expenses. Paid-up capital is also preferable over borrowed capital, as it alleviates concerns about repayment and interest.

J: Modal berbayar menunjukkan sumber yang dimiliki oleh syarikat pada masa penubuhannya, yang tidak diperoleh melalui peminjaman. Khususnya untuk pemula, terutamanya yang kecil, mempunyai modal berbayar yang mencukupi adalah penting untuk membiayai operasi dan menampung pelbagai perbelanjaan. Modal berbayar juga lebih baik daripada modal yang dipinjam, kerana ia mengurangkan kebimbangan mengenai pembayaran balik dan faedah.

A: The typical minimum paid-up capital requirement for companies in Malaysia is RM1. Moreover, banks, government agencies, and other institutions may stipulate a specific paid-up capital threshold before allowing you to proceed with applications for licenses, loans, tenders, or other business transactions with them.

J: Keperluan modal berbayar minimum biasa bagi syarikat di Malaysia ialah RM1. Selain itu, bank, agensi kerajaan dan institusi lain mungkin menetapkan ambang modal berbayar tertentu sebelum membenarkan anda meneruskan permohonan untuk lesen, pinjaman, tender atau transaksi perniagaan lain dengan mereka.

A: A substantial paid-up capital is advantageous as it indicates that the company is well-funded and possesses ample resources to support its daily operations. Furthermore, a high paid-up capital facilitates the process of applying for licenses or loans. Lastly, a significant paid-up capital enhances liquidity and credibility, contributing to the company’s overall strength and trustworthiness.

J: Modal berbayar yang besar adalah berfaedah kerana ia menunjukkan bahawa syarikat dibiayai dengan baik dan mempunyai sumber yang mencukupi untuk menyokong operasi hariannya. Tambahan pula, modal berbayar yang tinggi memudahkan proses permohonan lesen atau pinjaman. Akhir sekali, modal berbayar yang ketara meningkatkan kecairan dan kredibiliti, menyumbang kepada kekuatan dan kebolehpercayaan keseluruhan syarikat.

A: Share capital refers to the funds acquired by the company through the issuance or sale of shares. It constitutes the combined value of all common and preferred stocks issued. For instance, if the initial offering comprises 1,000 shares priced at RM10 each, the share capital at the point of incorporation amounts to RM10,000. Distinction lies between share capital and paid-up capital, as the former represents the total value of all shares issued, whereas the latter denotes the amount paid by shareholders upon issuance.

J: Modal saham merujuk kepada dana yang diperoleh oleh syarikat melalui penerbitan atau penjualan saham. Ia membentuk nilai gabungan semua saham biasa dan pilihan yang diterbitkan. Sebagai contoh, jika tawaran permulaan terdiri daripada 1,000 saham berharga RM10 sesaham, modal saham pada titik pemerbadanan berjumlah RM10,000. Perbezaan terletak di antara modal saham dan modal berbayar, kerana yang pertama mewakili jumlah nilai semua saham yang diterbitkan, manakala yang kedua menunjukkan jumlah yang dibayar oleh pemegang saham semasa diterbitkan.

A: In Malaysia, a company limited by guarantee is not permitted to possess a share capital. This type of public company is commonly utilized for non-profit endeavors such as charities and community projects. Due to its lack of share capital and non-profit nature, it does not distribute dividends to its members.

J: Di Malaysia, syarikat berhad melalui jaminan tidak dibenarkan memiliki modal saham. Syarikat awam jenis ini biasanya digunakan untuk usaha bukan untung seperti projek amal dan komuniti. Oleh kerana kekurangan modal saham dan sifat bukan keuntungan, ia tidak mengagihkan dividen kepada ahlinya.

A: The terms “stock” and “share” essentially convey the same concept, denoting ownership of a portion of a company. Their distinction is primarily linguistic rather than legal or financial, and this discrepancy is frequently disregarded. “Stocks” is commonly employed to discuss ownership of a company in a general sense, whereas “shares” specifically denotes ownership in a particular company.

J: Istilah “saham” dan “saham” pada asasnya menyampaikan konsep yang sama, menandakan pemilikan sebahagian daripada syarikat. Perbezaan mereka adalah terutamanya linguistik dan bukannya undang-undang atau kewangan, dan percanggahan ini sering diabaikan. “Stok” biasanya digunakan untuk membincangkan pemilikan syarikat dalam pengertian umum, manakala “saham” secara khusus menunjukkan pemilikan dalam syarikat tertentu.

A: Companies may opt to offer various subclasses within the two primary types of shares, namely ordinary and preference shares. The decision regarding the number of share classes to issue typically hinges on the company’s vision and strategic direction. It is imperative for company owners to comprehend the potential impact of offering such share types on their equity, management, and control.

Examples of share classes that companies may offer include:

– Deferred ordinary shares

– Non-voting ordinary shares

– Redeemable shares

– Cumulative preference shares

J: Syarikat boleh memilih untuk menawarkan pelbagai subkelas dalam dua jenis saham utama, iaitu saham biasa dan keutamaan. Keputusan mengenai bilangan kelas saham untuk diterbitkan biasanya bergantung pada visi dan hala tuju strategik syarikat. Adalah penting bagi pemilik syarikat untuk memahami potensi kesan daripada menawarkan jenis saham tersebut ke atas ekuiti, pengurusan dan kawalan mereka.

Contoh kelas saham yang mungkin ditawarkan oleh syarikat termasuk:

-Saham biasa tertunda

-Saham biasa bukan mengundi

-Saham boleh tebus

-Saham keutamaan kumulatif

A: The minimum share capital required for Sdn Bhd companies in Malaysia is RM1, although there may be exceptions based on specific industries and activities. Moreover, the company’s share capital cannot exceed the authorized share capital, which represents its maximum allowable amount.

J: Modal saham minimum yang diperlukan untuk syarikat Sdn Bhd di Malaysia ialah RM1, walaupun mungkin terdapat pengecualian berdasarkan industri dan aktiviti tertentu. Selain itu, modal saham syarikat tidak boleh melebihi modal saham dibenarkan, yang mewakili jumlah maksimum yang dibenarkan.

A: In Malaysia, the minimum subscription for companies is calculated as 5% of the nominal value of the share. This condition is significant when allocating shares issued for subscription. The SSM does not authorize allotment unless the minimum subscription requirement is met.

J: Di Malaysia, langganan minimum untuk syarikat dikira sebagai 5% daripada nilai nominal saham. Syarat ini penting apabila memperuntukkan saham yang diterbitkan untuk langganan. SSM tidak membenarkan peruntukan melainkan keperluan langganan minimum dipenuhi.

A: Class A and Class B shares are both considered ordinary shares, but they vary in the number of voting rights they confer to shareholders. For instance, Class A shares might grant 10 voting rights, whereas Class B shares typically provide only one.

Class A shares are commonly associated with public companies and afford their holders greater voting privileges compared to other classes. Class B shares are frequently established to enable the company to adjust the voting rights it offers to investors. Additionally, Class B shares may be issued to consolidate voting authority among a specific group of individuals.

A: Saham Kelas A dan Kelas B kedua-duanya dianggap sebagai saham biasa, tetapi ia berbeza dalam bilangan hak mengundi yang mereka berikan kepada pemegang saham. Sebagai contoh, saham Kelas A mungkin memberikan 10 hak mengundi, manakala saham Kelas B biasanya hanya menyediakan satu.

Saham Kelas A biasanya dikaitkan dengan syarikat awam dan memberikan pemegangnya keistimewaan pengundian yang lebih besar berbanding dengan kelas lain. Saham Kelas B sering ditubuhkan untuk membolehkan syarikat melaraskan hak mengundi yang ditawarkannya kepada pelabur. Selain itu, saham Kelas B boleh dikeluarkan untuk menyatukan kuasa mengundi di kalangan kumpulan individu tertentu.

A: Here is a list of the required documents for company incorporation:

– Constitution (Articles & Memorandum of Association)

– Form 48A (Statutory Declaration By A Director Or Promoter Before Appointment)

– Form 6 (Declaration of Compliance)

– Original copy of Form 13A

– Copy of the letter from SSM approving the company name

– Copy of the identity card (of each director and company secretary)

– Authorization letter (if the proposed company name contains controlled words or trademark)

J: Berikut ialah senarai dokumen yang diperlukan untuk pemerbadanan syarikat:

-Perlembagaan (Perkara & Memorandum Persatuan)

-Borang 48A (Akuan Berkanun Oleh Pengarah Atau Penganjur Sebelum Pelantikan)

-Borang 6 (Pengisytiharan Pematuhan)

-Salinan asal Borang 13A

-Salinan surat daripada SSM yang meluluskan nama syarikat

-Salinan kad pengenalan (setiap pengarah dan setiausaha syarikat)

-Surat kebenaran (jika nama syarikat yang dicadangkan mengandungi perkataan terkawal atau tanda dagangan)

A: More challenging to establish.

Expensive to set up, sustain, and dissolve.

Entails additional annual compliance obligations.

Requires public disclosure of the company’s financial matters.

Involves complex taxation.

Involves adherence to numerous statutory regulations

J: Lebih mencabar untuk ditubuhkan.

Mahal untuk disediakan, dikekalkan dan dibubarkan.

Memerlukan obligasi pematuhan tahunan tambahan.

Memerlukan pendedahan umum tentang hal kewangan syarikat.

Melibatkan cukai yang kompleks.

Melibatkan pematuhan kepada banyak peraturan berkanun

A: Provides owners with protection from liability and legal responsibilities

Facilitates smoother transfer of ownership

Enhances access to capital

Offers ample room for growth and expansion

Distributes business risk among company members

Facilitates professional management

Ensures continuity of the company in case of shareholder or director incapacitation or death

Offers tax benefits

J: Memberi perlindungan kepada pemilik daripada liabiliti dan tanggungjawab undang-undang

Memudahkan pemindahan hak milik yang lebih lancar

Meningkatkan akses kepada modal

Menawarkan ruang yang cukup untuk pertumbuhan dan pengembangan

Mengagihkan risiko perniagaan di kalangan ahli syarikat

Memudahkan pengurusan profesional

Memastikan kesinambungan syarikat sekiranya pemegang saham atau pengarah hilang upaya atau kematian

Menawarkan faedah cukai

A: Upon incorporation, by the authority of the law, a fictional entity known as the company is established and endowed with the rights to engage in business activities. It is assigned a name, address, and obligations to adhere to its defined purpose as outlined in its constitution. Through incorporation, the company gains the capacity to conduct transactions under its own name, enter into agreements, and be held liable for any violations of the law.

J: Setelah diperbadankan, dengan kuasa undang-undang, entiti fiksyen yang dikenali sebagai syarikat ditubuhkan dan dikurniakan hak untuk terlibat dalam aktiviti perniagaan. Ia diberi nama, alamat, dan kewajipan untuk mematuhi tujuan yang ditetapkan seperti yang digariskan dalam perlembagaannya. Melalui pemerbadanan, syarikat memperoleh keupayaan untuk menjalankan urus niaga di bawah namanya sendiri, membuat perjanjian, dan bertanggungjawab atas sebarang pelanggaran undang-undang.

A: The constitution serves as the primary document for a Malaysian company, formerly referred to as the Articles and Memorandum of Association. It holds significant importance as it dictates the internal operations and management of the company, as well as delineates its powers and objectives.

J: Perlembagaan berfungsi sebagai dokumen utama untuk syarikat Malaysia, yang dahulunya dirujuk sebagai Artikel dan Memorandum Persatuan. Ia memegang kepentingan penting kerana ia menentukan operasi dalaman dan pengurusan syarikat, serta menggariskan kuasa dan objektifnya.

A: Incorporation offers specific protections to owners. Firstly, shareholders benefit from limited personal liability, shielding them from creditors in the event of the company’s inability to settle its debts. Secondly, they are safeguarded against personal liability for the company’s actions due to the legal separation between owners and management from the entity itself.

J: Pemerbadanan menawarkan perlindungan khusus kepada pemilik. Pertama, pemegang saham mendapat manfaat daripada liabiliti peribadi terhad, melindungi mereka daripada pemiutang sekiranya syarikat tidak mampu menyelesaikan hutangnya. Kedua, mereka dilindungi daripada liabiliti peribadi atas tindakan syarikat kerana pemisahan undang-undang antara pemilik dan pengurusan daripada entiti itu sendiri.

A: Company incorporation services refer to professional assistance offered by service firms to aid investors in incorporating their businesses. With this service, individuals seeking incorporation only need to provide the required information and documents, and the incorporation service providers will handle the process on their behalf.

J: Perkhidmatan penubuhan syarikat merujuk kepada bantuan profesional yang ditawarkan oleh firma perkhidmatan untuk membantu pelabur menggabungkan perniagaan mereka. Dengan perkhidmatan ini, individu yang ingin diperbadankan hanya perlu memberikan maklumat dan dokumen yang diperlukan, dan penyedia perkhidmatan pemerbadanan akan mengendalikan proses tersebut bagi pihak mereka.

A: For individuals unfamiliar with the submission requirements and procedures, the incorporation process can be complex. Engaging incorporation services in Malaysia not only accelerates the process but also guarantees full compliance with regulations. Furthermore, your service providers can offer assistance on the intricacies and legal aspects of initiating and managing a corporation.

J: Bagi individu yang tidak biasa dengan keperluan dan prosedur penyerahan, proses penggabungan boleh menjadi rumit. Melibatkan perkhidmatan pemerbadanan di Malaysia bukan sahaja mempercepatkan proses tetapi juga menjamin pematuhan penuh terhadap peraturan. Tambahan pula, pembekal perkhidmatan anda boleh menawarkan bantuan tentang selok-belok dan aspek undang-undang untuk memulakan dan mengurus perbadanan.

A: Sdn Bhd, or Sendirian Berhad, denotes a private limited company in Malay. It is a corporate structure that affords its owners limited liability, implying that shareholders are only responsible for the company’s outstanding liabilities up to the amount of their investment in shares.

J: Sdn Bhd, atau Sendirian Berhad, menandakan syarikat sendirian berhad dalam bahasa Melayu. Ia adalah struktur korporat yang memberikan liabiliti terhad kepada pemiliknya, membayangkan bahawa pemegang saham hanya bertanggungjawab ke atas liabiliti tertunggak syarikat sehingga jumlah pelaburan mereka dalam saham.

A: 1. Reduces the liability of members.

2. Offers growth opportunities – this business structure typically appeals to external investors.

3. Enhances tax efficiency.

4. Enhances credibility and trust.

J: 1. Mengurangkan liabiliti ahli.

2. Menawarkan peluang pertumbuhan – struktur perniagaan ini lazimnya menarik minat pelabur luar.

3. Meningkatkan kecekapan cukai.

4. Meningkatkan kredibiliti dan kepercayaan.

A: – Initiating corporate bank account opening.

– Obtaining necessary licenses, if required.

– Registering for Sales & Services Tax (SST).

– Establishing an account with the Employees Provident Fund (EPF).

– Registering the company profile with LHDN.

– Determining the fiscal year-end date (within 18 months after incorporation).

– Maintaining records of income and expenses (bookkeeping).

– Preparing financial statements and annual returns.

A: – Memulakan pembukaan akaun bank korporat.

-Mendapatkan lesen yang diperlukan, jika perlu.

Pendaftaran untuk Cukai Jualan & Perkhidmatan (SST).

-Menubuhkan akaun dengan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP).

Pendaftaran profil syarikat dengan LHDN.

Menentukan tarikh akhir tahun kewangan (dalam tempoh 18 bulan selepas penubuhan).

Menyimpan rekod pendapatan dan perbelanjaan (pembukuan).

Menyediakan penyata kewangan dan pulangan tahunan.

A: While it is not obligatory for companies to establish bank accounts using the official company name, opting for corporate bank accounts offers several advantages. This includes streamlined financial management and enhanced protection for the company. Furthermore, conducting transactions under a business account rather than a personal one can bolster the company’s credibility and professionalism.

A: While it is not obligatory for companies to establish bank accounts using the official company name, opting for corporate bank accounts offers several advantages. This includes streamlined financial management and enhanced protection for the company. Furthermore, conducting transactions under a business account rather than a personal one can bolster the company’s credibility and professionalism.

A: The registration process for an Sdn Bhd company is handled by the Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM), also known as the Companies Commission of Malaysia. This can be done either manually at a local SSM office or online. Alternatively, individuals have the option to enlist professional incorporation services to streamline the registration process for their Sdn Bhd company, making it more convenient.

J: The registration process for an Sdn Bhd company is handled by the Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM), also known as the Companies Commission of Malaysia. This can be done either manually at a local SSM office or online. Alternatively, individuals have the option to enlist professional incorporation services to streamline the registration process for their Sdn Bhd company, making it more convenient.

A: Certainly, it is possible to independently register a company without utilizing incorporation services. You can directly access the MyCoID online portal provided by SSM and create an account. Initial identity validation is required at an SSM counter. Once your account is successfully registered, you can log in to the MyCoID portal and proceed with registering an Sdn Bhd. Simply navigate to the Direct Incorporation Application to begin the process.

J: Certainly, it is possible to independently register a company without utilizing incorporation services. You can directly access the MyCoID online portal provided by SSM and create an account. Initial identity validation is required at an SSM counter. Once your account is successfully registered, you can log in to the MyCoID portal and proceed with registering an Sdn Bhd. Simply navigate to the Direct Incorporation Application to begin the process.

A: – Complete a form to provide necessary details and information for incorporation.

– Request proposals for company names, leading to a name search to verify availability.

– Upon approval of the company name reservation, preparation of incorporation documents ensues.

– Directors and shareholders sign relevant documents.

– Submission of completed documents.

– Upon successful incorporation as indicated by the Notice of Incorporation, all relevant documents will be emailed to you for your records.

A: – Lengkapkan borang untuk memberikan butiran dan maklumat yang diperlukan untuk penubuhan.

-Minta cadangan bagi nama syarikat, yang akan menjalani proses carian nama untuk mengesahkan ketersediaannya.

-Apabila permohonan untuk menempah nama syarikat diluluskan, penyediaan dokumen penubuhan akan berikutnya.

-Pengarah dan pemegang saham menandatangani dokumen yang berkaitan.

-Penyerahan dokumen yang lengkap.

-Apabila penubuhan berjaya seperti yang dinyatakan dalam Notis Penubuhan, semua dokumen yang berkaitan akan dihantar melalui e-mel kepada anda untuk rekod anda.

A: Foreign individuals are eligible to serve as directors of a company, provided that the company meets the requirement for the minimum number of Malaysian resident directors.

J: Foreign individuals are eligible to serve as directors of a company, provided that the company meets the requirement for the minimum number of Malaysian resident directors.

A: If you are a shareholder, a representative of the company will contact you regarding the process for transferring your payment for purchasing shares. Once the company receives the paid-up capital, they will document it in their records along with evidence of the transaction. Subsequently, the company secretary will submit these supporting documents to the SSM.

J: Jika anda merupakan seorang pemegang saham, wakil syarikat akan menghubungi anda mengenai proses untuk pemindahan pembayaran anda bagi pembelian saham. Setelah syarikat menerima modal berbayar, mereka akan mendokumentasikannya dalam rekod mereka bersama dengan bukti transaksi. Seterusnya, setiausaha syarikat akan mengemukakan dokumen sokongan ini kepada SSM.

A: Name reservation involves applying to the SSM to register and reserve a proposed name for your company. This process ensures that your company’s name is protected and prevents other companies from using a similar one. The application for name reservation must adhere to SSM guidelines and is subject to approval.

J: Tempahan nama melibatkan permohonan kepada SSM untuk mendaftar dan menempah nama yang dicadangkan untuk syarikat anda. Proses ini memastikan bahawa nama syarikat anda dilindungi dan menghalang syarikat lain daripada menggunakan nama yang serupa. Permohonan untuk tempahan nama hendaklah mematuhi garis panduan SSM dan tertakluk kepada kelulusan.

A: – The suggested company name matches or resembles an existing company’s name.

– The proposed name could cause confusion among the public (e.g., sounds similar to another registered company name).

– The proposed name has already been reserved.

– The proposed name is prohibited under the Companies Act 2016 or other legislation.

– The proposed name is deemed unsuitable for use as a company name.

– The minister has directed not to approve or accept the proposed company name.

A: – Nama syarikat yang dicadangkan sepadan atau menyerupai nama syarikat yang sedia ada.

-Nama yang dicadangkan boleh menyebabkan kekeliruan di kalangan orang ramai (contohnya, kedengaran serupa dengan nama syarikat yang lain yang telah didaftarkan).

-Nama yang dicadangkan telah ditempah.

-Nama yang dicadangkan dilarang di bawah Akta Syarikat 2016 atau undang-undang lain.

-Nama yang dicadangkan dianggap tidak sesuai untuk digunakan sebagai nama syarikat.

-Menteri telah memerintahkan untuk tidak meluluskan atau menerima nama syarikat yang dicadangkan.

A: After the approval of the proposed company name, the reservation period lasts for 30 days or a longer duration permitted by the Registrar. Throughout this timeframe, the SSM prohibits the reservation of the name for another company.

J: Selepas kelulusan nama syarikat yang dicadangkan, tempoh tempahan berlangsung selama 30 hari atau tempoh yang lebih lama yang dibenarkan oleh Pendaftar. Sepanjang tempoh masa ini, SSM melarang tempahan nama untuk syarikat lain.

A: Indeed, appointing a company secretary is a crucial requirement for all types of incorporated companies in Malaysia. The company has the option to appoint one during the incorporation process. However, if the company opts to appoint a secretary at a later stage, they must do so within 30 days from the date of incorporation.

J: Sesungguhnya, melantik setiausaha syarikat adalah keperluan penting untuk semua jenis syarikat yang diperbadankan di Malaysia. Syarikat mempunyai pilihan untuk melantik seorang semasa proses pemerbadanan. Walau bagaimanapun, jika syarikat memilih untuk melantik setiausaha pada peringkat seterusnya, mereka mesti berbuat demikian dalam tempoh 30 hari dari tarikh penubuhan.

A: Indeed, appointing a company secretary is a crucial requirement for all types of incorporated companies in Malaysia. The company has the option to appoint one during the incorporation process. However, if the company opts to appoint a secretary at a later stage, they must do so within 30 days from the date of incorporation.

J: Sesungguhnya, melantik setiausaha syarikat adalah keperluan penting untuk semua jenis syarikat yang diperbadankan di Malaysia. Syarikat mempunyai pilihan untuk melantik seorang semasa proses pemerbadanan. Walau bagaimanapun, jika syarikat memilih untuk melantik setiausaha pada peringkat seterusnya, mereka mesti berbuat demikian dalam tempoh 30 hari dari tarikh penubuhan.

A: Certainly, if you’re capable, you have the option to maintain your existing enterprise while also establishing an Sdn Bhd company. Registering an Sdn Bhd will not impact your enterprise, as each entity operates independently. However, it’s important to note that this is only feasible as long as you are not incorporating the enterprise itself.

J: Sudah tentu, jika anda berkemampuan, anda mempunyai pilihan untuk mengekalkan perusahaan sedia ada anda sambil juga menubuhkan syarikat Sdn Bhd. Mendaftar Sdn Bhd tidak akan memberi kesan kepada perusahaan anda, kerana setiap entiti beroperasi secara bebas. Walau bagaimanapun, adalah penting untuk ambil perhatian bahawa ini hanya boleh dilaksanakan selagi anda tidak menggabungkan perusahaan itu sendiri.

A: The SSM typically mandates the submission of the company constitution post-incorporation. However, an exemption is granted to companies limited by shares, which are required to submit it during the incorporation process.

A company has the option to adopt a constitution via a special resolution. Subsequently, the company must submit its constitution within 30 days after adoption.

J: SSM lazimnya mewajibkan penyerahan perlembagaan syarikat selepas pemerbadanan. Walau bagaimanapun, pengecualian diberikan kepada syarikat terhad oleh saham, yang dikehendaki menyerahkannya semasa proses pemerbadanan.

Sebuah syarikat mempunyai pilihan untuk menerima pakai perlembagaan melalui resolusi khas. Selepas itu, syarikat mesti mengemukakan perlembagaannya dalam tempoh 30 hari selepas diterima pakai.

A: Here are the types of companies that can be incorporated in Malaysia. These companies can be either public or private:

– Company limited by shares

– Company limited by guarantee

– Unlimited company

J: Berikut adalah jenis syarikat yang boleh diperbadankan di Malaysia. Syarikat-syarikat ini boleh sama ada awam atau swasta:

-Syarikat terhad oleh saham

-Syarikat terhad dengan jaminan

-Syarikat tanpa had

A: Deciding whether a private company is suitable for your business relies entirely on the objectives and requirements of the organization. Private companies enjoy privacy as they are not required to disclose their financial results publicly. However, public companies offer broader funding opportunities since their shares are available to the public. When deciding between a public or private company, it’s essential to carefully consider each aspect and determine which factors are most crucial for your business.

J: Memutuskan sama ada syarikat swasta sesuai untuk perniagaan anda bergantung sepenuhnya pada objektif dan keperluan organisasi. Syarikat swasta menikmati privasi kerana mereka tidak perlu mendedahkan keputusan kewangan mereka secara terbuka. Walau bagaimanapun, syarikat awam menawarkan peluang pembiayaan yang lebih luas kerana saham mereka tersedia untuk orang ramai. Apabila membuat keputusan antara syarikat awam atau swasta, adalah penting untuk mempertimbangkan dengan teliti setiap aspek dan menentukan faktor yang paling penting untuk perniagaan anda.

close